X

Protección Efectiva

Del: 

Lunes, 1 Abril, 2019

Al: 

Lunes, 15 Abril, 2019

Valoración: 

Average: 4 (1 vote)

Contenido del Catálogo

Información del Catálogo

Contenuto Grezzo: 

º. San Pablo.

[ F A R M A c | A
?tCercaDeTí

Vugenc|a del 01 al 15 de 0an de 2019

nonuumws '

;
;
:
E
;

un.… ¡una
nc uuun. (… muuununs

&nvmío! bie—1d. dass—c phs
(: dass

5. men mzodrm prom'm
cyznu 330 (;

Mm vugge puden vanñu
1140901WWy;XM(—m
…e 917 9

Proteínas

Y… …… blend no 94
Yamn w9(m proxcvn Gamo o vmu1n 140 g

Na'.xra1 w p1mena
… o p'mena
m3mal cm ka'-e ¿50 g
N.n…w <.v mu=""> 60 uml-15

20% 10%

…o _ …

Semilla ' Uva .:

Fv'u *$:rmuñ3 rrrdc6
w»u.ñn

,
mms Vnsus mem-n b
(¡ mmm a) w (… … …, '
Komka ng …… 5 Q…… =.d.4…—1..(&- ¡%
p……».cu,¡y.

%

"ºr

…... _
Ovvw>n (.a… (¡ 01… dm) <:.> ».rl,m 53 n'! 03011“ ¡mm qm;f
wo—..-..»w. u…»'….—…..m.…
1/1'va3 ¿u mps.iqs ,1 ' … '1503 n']
…nDVN ……
W _ -
“ v I |
_ .……n.…..u
A o>cm7 mm d-rhdnmxáo ' _ 1 ¡
rm1m( .; me ”***” 25 ”“
* * 5¿ —… y. 'nr,'gnl'
…;m v?_f… ,“ .…

Ea(r. m;m:h= .r.LM) o
D (( -. ¿ d 5 ;_;
E, [> …; …fc&… manda 451 (;

!
[) Am ' .i 1[.
J

']
yº“-J

ENCUÍNÍRALOS º' ¿º

fu… PÁJLC)

L'='º

&ím………109p&033…

…; X :;9,

ki" =7*“11

: ……+50…o
…60…5
…M1

Bodoyc_c_f

&Bedmaad$…
S…óººñmoéú)mg$…
mamma)…

Baocmefermvte15mg10…

&am

&.…1me2910wbicus
Chacal
E.Cmad+d1495 mg eo umm

4x3 Win

...—..….n
___-._.…

Boost237ml '" '

)Tsh [gt

“3
F5

s;mm…4L

20%

ESCUENTO

)03vlñgui3251'x3811km5
(my… 3 g …… w w
[Ju—¡| LK;J B 'a …! 3 mi
MA,) 1 g 130m!

(Jdomm
C, Gdaompgmmwsng

;
535%;

¡»_—M… k_

“El
a…… 575 g g:¿ __, __
409 “:'—
X;”; 512 ie ' Pe¿dme 500 m
' " 'Sun 1)… d..
Afnn ha …a ….ÍÍ'FZL ……mff… $$$…
50PK_;S£Y-Ery20m7 …umpwmym

7… www 'ng ?¿ mms

… … pm… 20 pez.5 -
( mcr—l
£; Loxm—l mmm… 1 ……

ESCUENTO

…… .m. 3 5 g aux—19m
360 …

3“ ºº ““ ººº'“ 7 485 º Pº“º “0 … a……TÍJJÍ&?Í 24 1.3…
P

…gueog 10mg'1050bw5

30% 25%

HE[ÍíEGHE nescu5mo ESCUENTO

u…upm '

& .;rr—1—

….x…-.n-…4¿¿M: [,… [……………y
331

'… —, ¡…me v,…i …- 5—3
¿m …

s…»…nx.) n…)…
paoLºr 71…

º …
— 5 m
m = ¡. (1)
s
D ¡)
R--. …m….… 3 —j 3
205 'v'¡ =
U'hbrv¿b
s……¡… Mxymm E L,rqu¿.z-+a"50— …
m&… .… w. … w (_ '
¡ce… ¿

¡…ij kn …—qu*(udo …
rd'v (> nºn (rn
Aw4w M tr rokr :; (m mn

Ga… papa….
¡1 9 mum !

4'*.:k> .,nóu Nós -mdu'

riti'.1fln£(va1 ">

drd.no<.vb suj9="">

a

m 5…(srvotxxx H _ u:wiu—unou
993 4“ r…2yrui-wrxr'do
v—hy9-Jn5 4,… Jam;

umm nm pumas Etx.u)m&x: pue¿:6

““º ¡¡¡¡ ¡Hu

p.…ka, ¡ y-,>¿y 5 >!(upd ¿»

_ Em:q:w ummn— ¿:O-. a; 1 3 —¡0 nº… ¿o r.wms
hnbg—…w mrw_m- 3 :…:m …… ., g …… 3

¡16h
9149

N¿m mw 1 3 … Ndo …a::.—. go:-J
! Bí

' '.

¡-

O
25% 25%
= |] ESCUENTO ESCUENTO
.
ñ ¡ Cd9&e “…
F, Cd91te r.

'“""'W5ºº“" 5 Dmm …… M…;om

...;—ºº“
20% ,
KSCUENTO

Fru.m shyzvoo y Si…!“
5 F… … cnda 2 m 1
ó&) …!
PJuebs Humax

¡uqu…x…. Via-ma……

Duma… gk1lc &
dd spa? exciplo
kxxxv;

E,. ou sp-me … ¡…
a—m…m— 50 g

a,. G…— gal …
m…kruu 82 ;;

Q……wgddtmn+pó
mo…:

////?r/zií*
!“ :. — "

m

E¡ Dependi…toala

nrutmna sxp(1
A+?.nvw & …
& Mmm: ad…mcp … 10 ¡»…s

Sumox

Sbhoxcrll$mg?8…5 ……m1mrrg28…
umnmm…uwmm

10% “W

ESCUEN'IO | -'-
a

..
Abu”…º" Rºm'd Akmon .' ¡…

E¡Ak'ndm2mg

30“… …mme

…5m33…

.… Fr. .
.==—— ' 1.57“

Morudpdn3g1sobre
Morudpcdáukngrmhd0291…

15%

N$CUENTO

Max…h8&bngl)…

ZXº33

¡…bunduo, ' '
(Jumhmxda *.

—*>… ……osm,
…ohsa5£0ni
¡ .
……m………zom , .»
Anmalxxv'qkúam'150m2m
' comuzcuns
smuuonus
3x2 . & &
…l…v _ GLUC…O
…, ' Mimbº…
_ sv' GRATIS _5
. __ ...—A- :
' v o-
º
-- ¡ m
Tmicpzduemaaiicns1pjaa ' E:: ¡ >,
…¡………25… Gmkiwskióg'm2575v… ._ . º
…a… _ º-
- *5
º'
tu

*
f/IE/g/IEI
,. ……

| — ¡-
El ¿ -3! ." — " 4-se- d-$ºº-
! “ 039

pdmmd…lpaa'

Programa En Equilibrio

la recompensa con producto

GRATIS"

;_;». …w ,

Lantus $260.50

INSCRIBIRSE A NUESTRO ,
PROGRAMA EN EQUILIBRIO ES MUY FACII.

Nu 5 mg 20 '…uxks

Paolo “…

' ......….…
¿jº-"“º- …… vw:c …:…

”…;… ……
,… cmvluvc

……....
vv u.ºx ...……….……
………… …

aww

º WW“ -.… nmnmuv
… _, n .… … wr … … …

… … am….…. ...,… …; ……
...…….… …………

Úuuvu 3

tamb

…; … cum ,… n—

…… .…mmv……

Cnnb.x aaa …;
¿D cm1vrru-cb,

desms.a
$132
… %
4'uAm

glucovance'
Mal/ammm » GI/0HM/dmufa

Ef£-"JZT… …

Gi…r….

Co-vv- 3
4'uuu

…… 4vvdm'1vu&º0mg > .._—3
oo:¿x rm pan

.….»qu

C……

……………… …a..=a…….=…

(…»…-
. runa—:…;—

...—…:-
.—……—.—v—.v " .». mms—u—

M..—v...…»
' ¿y=—J… rm… mm

¡' Ú… !!

I
' PAMQ£'EUN ” ¡ ¿!
, , 53,751 1 '

Alta Especialidad “w.,

R…375ngfan1n,mdie
P

couwuurumo

0/73 efpecíaía'aa'

o>

|
v

5354.9005

alh.especlalldad éwfsanpablo.com

_ Descubre estas y mas o'erta€ en
;* larmaclasanpablo.com.mx

Horario call center
De Iunu & “bado: 7nm ¡ 11 pm
Domingos: Bam .: 11 pm


.:VISA
Volts Elcctlónlcos
._.—.…
.

'-*—=.'='>' una ¡aaa-=-

.
3 Tarjeta INAPAM
.

v . INAPAM'

Yalu do Despania

mmm HSK'Q ¿Santander ¡… Qf-"fy"º la

º Seuum

lumcu

u:r-—a

':
Segwos ¡um Buba '

sw …. …… ……
2 .

ul.
—u—m

TI€C€SÍÍÚS

auss)sl$d

…… ... ……

o San Pablo Farmacla
© ©sanpablofarma

larmaciasanpablo.cum.mx

Te cuidamos
M&; 4ffo%fíf a/Me ¿Ú?e

AFTE R SUM
mun….—
¡u.—u;
,u.-—.-—u

53?Eo 'ººn f'º $323.50

El Banan boa! Alauv4da bloqueada
Hawauan lropu: º'ºº Vº'º gel organico 10550—
E¡ Hawanan (mmc humº€'ñ"lº 230 9 50 ml

after sun me 240 ml

de $559 ¿

…s… A … …… .º. San Pablo.

HIGIENE 55 SALUD F A R M A C | A

Lee todo