X

Fall Winter André Badi

Del: 

Viernes, 20 Septiembre, 2019

Al: 

Sábado, 25 Enero, 2020

Valoración: 

Average: 4 (1 vote)

Contenido del Catálogo

Información del Catálogo

Contenuto Grezzo: 

((HF((IUNFS 0xrokp & Kwr.mnxmur DM… L¡on 1

¿52:32 > o>…:: om_…. % o.…:: _w 555352 25

> 2252 .SE uE 2.252: ¿en… :S…» …o>:…E= :o… …o :: …m_…:m> > …m_:: ¿22

?: ¿Co _… 053 32an8 2 333 …o: …:u …Bo_ou 2: 25:26 …23 u>_…:_uxm 2833
ES u_um_ov : E a:: :S …m__3 …: > 33305 …o_ en En .…m50 > …o_o_

ES ” cu…cw_=_ou …m_o…tn 2: an …lo; …u_ 32353 33 c…

Creando un viaie al pasado, lleno

de inmejorables recuerdos donde las
texturas y los tejidos se apoderaban
de nuestro clóset para seguir creando
experiencias que llenen dia con día

el baúl de recuerdos. La mezclilla es
una característica primordial en esta
colección, los teiidos, los estampados
a cuadros asi como los colores cálidos
nos enseñan a disfrutar cada momento
para atesorarlo.

.XBQ[G()1053

Cu|nres' Azul Mmm, Terra(ula

Tallas:
25,254m,31414,35

93% Poliéster 5% V|scosa 2% Elaslann

51299

% *

Abr1gu |¡rgn …. 5n|¡p¡, bnmne5 frnnlz|es,
bnlslllas … (nsladns, (……5 d…….… ' …
y (|nl4||a de……… …. b….. … puñn

.…
Y.

4 ANDRE BADI

OXFORD 5

A
B

NDRE'

VESTIDO IQ1A CINTUDÓN AMADEA

2(Ln746 097023;
Color: Cumbina(ión B|an(u Can Negra Calor" Negm

Tallas; Tallas:

za, za, xo, sz, 14 s, M, L

53% Vi…… 35% Poliéster me Elaslano ¡mm si……¡…

D...…

$ 399 5 lº?

v…… a|u5t¡du …. …… … (…..u y …… Cinturón …. heb¡lla …m.… dnr¡dz
……

OXFORD

(:|IAQL ¡¿ ,x ('…x [lo LI xxx
0171 1 3 !r

Cu¡ur Azul Stºne

Tallas

s, M, L

95% Algodón 2% Hasta…)

$ 499

%

cm…… de ……mh … …n… L…|5.Hus
…. hnlén … pe(hu » ba…… al frente

('HXI. (Í() STEPKK
“711.m

(.olur Azul Stone
Tallas
s, M, L

95% Algodón 1% Elastano

$ 399

ch…—… de mezu||n …. (ue|1u,bulsvl|u …… mueras du…u… v balones meláh(us
¿¡ ……

ANDRE BAD!

J E .X X Z () li
n s , () 2 43 ¡;
Color Azul Med|o

Tallas-
26, 28, 30, 32, 34

98% Mgodón 1% Elastano

$499
El El
I

¡…5 Menu lavadº, …a …n, …… bul51ilus,
… ………du … …de … bu|u, ……u…
v b…… ……'|…

OXFORD

XICST[Í)() .Xl)liLl—l

2(Lm;5454

Cu|ur1Cumblnauún De Cºlores

95% Algodón 5% Elaslano

¡ 399

EADI

ANDRE

IO

OXFORD

(III Xl.li(',() LZL()IZI.X
254134

Colures Chnnolate Ave…ana, Negro,
Rn¡u Quemado

Tauas
L, XL, XXL, XXXL

100% Pal¡é5(er

3599
El. la
El-

o…¡… (npltunadn …n… .1Hu … |……
» r..w|… bu15.||ns ¡mu…—& …… m…»…
… he… y ¿…Nº de vnus en m……

ll

ANIDRÍ [SADI

.XIXDIUU113'

cm… ……
¡allas
26, 28, 30, 31, 34v 36

93% Pohésler 5% V15(csa 2% Elasmnm

$1199

Abr|gn …… 'A' … …… » …… de …n,
n…… a! ……

OXFORD

13

“III i.] …al am _

14 ANDRE BAD!

OXFORD

('..XPÁ F…Y.X
014104

Cnlur Cumbmación Café/Blanco
Tallas'
LlT

100% Auí¡¡ca

(… n=..da b…… … …… ¡Im v n…;
d…….…

(IIYTL IZ('7X _XMBQA
¡19472 3 7

Co|ur' Azul Avíemore

Tailas-

5, M, L

¡00% Slnlé(|cn

I ..
Elr.

(……z… delgada … e…… de ……| ……
y heb|lla ……'|… d….4a

15

BAD!

.E
R
D
N
A

OXFORD

PÁSHMIX'A (ÍII ESL.XY

43700t;3

Colur— Cumbmauón De Colºres
Tallas-
UT

su% Pollésler 20% Algºdón

! 199

17

OXFORD

('… XXIIS.X II).X

111 r 1 () .“, .“.

Calar Cnmb|nanén De Colores
Tallas

26, 28, m 32, 34, 35

¡00% Fahestey
$ 399

¿a El
r?
El.

Camisa estampada … …n… …… lnrgn … ,…… y f……dn …. …… » ……lda

19

20

-4—-.
¿L.

P XX'Í'.XLÓX lil I..XI.I X
2 1 , U U 5 3

Colores Negro, Baby Ruse

Tallas

25 zsv 30, 32v 34

63% Mgodón 34% Pn||amlda … Hamm

m.….. de gubardmn … ¿…Nº de ……
… mm.-¡… de p……

ANDRE

BADI

DXÍORD ZI

Aw[>R[' [SADI

OXFORD

BL¡ S.X XIX
' U

Calar Perla Tauem
fallas
s, M, L

¡00% Pehészer

$ 499
E -¡E
El .

mus… …. …… ranghn Inrga …. elásum
… p…… …… redunda, de…… ¡mundo
v …de… a……… » b…… ¡1 ……

IXLI).X I)I.XXE

“ u r o 3 ¡3 2

Calor Cnmb|nauón De Culores
Tallas

15, 28, m, 32, 34

97% Polléslel 3% Hasta…)

$ 399
El El
El-

ma… de ……5 …… … |.… “A'

23

24

(ÍAXIIS.X 1YY
194064

Colnrz Cumbma(ión De Culums
Tailas.
26, 18, 30, 32, 34, 36

100% Pohésm

$ 499

(…su :slnmpadn …. manga ¡…a y puñºs,

…… (nm|5=ru y b…… al ……

ANDRE

BADI

FALDA ALEIDR
2 ($ , 0 2 53 3
Colur' Mar|nu C3¡als

Tallas'
25, 15, 30, 32, 34

70% Mgodán 25% Po||ésler 2% Otros

nm; …… red:. lexturlmdu

OXFORD 25

26

(' XPX I¡()XXll-Í

U 1 7 Co1mes 'Xqu Moro, Cereza Ouen…
Tallas

UT

50% Algodón 50% Pnheslel

$ 599
El

(… de ……n dc …… …… …… _ rueda
ns|mc'lncn

ANDRE

BADI

ll I. L S.X (' E 1. | .X

277111…—

Colores Negro
Tallas
S, M, L

95% l'uhéster » 5% Elas(snm
$ 299

E El

'ºí

El

…… de …; (ueHu redunda, …… hrgn,
…… en rueda y mu…… a…….…;

OXFORD

27

.XI3I!I(11) 1HH7

Lu|úr Textura Azul |aspe
Tallas

25, 15, m, 32, 34, 3.3

Púhésler 10% Otras

Abngu ¡argo » (edu … hmmm; … ……du

l.¡-Z(¡(¡IY(?S FÍZ.XY(ÍIS(Í.X
1434) | 2 4
Colnr Cumb Azul Mar…a Can B|an(u

Tahas
16, 25, 30, 32, 34

55% V|5(osa 30% Pallam1da 4% Elaslano

$ 399

Legglng5 … lexlum 5|muh(lún de bragueta
» …su… … prelmn

OXFORD 29

30

BLUSA VEN
2771543

' 5

Cºlºr Comb Calar Gris Estelar/Negra

Tallasz
25, 25, 30. 32, 34, 36

52% Poliéster [8% Algodón

$ 399

%%

al… …. (nella …d…du, …… larga
y key |…|= …. espalda

VESTIDO LAURENCE
2070673
Culn 'Gris Granito

Tallas:
26, 23, 30, 12

89% Poliéster "% Viscasa

$ 599

55%

V…… …… …. …"… (ruzadn5
… la espalda

ANDRE

BADI

OXFORD 31

32

MM
"…

ANDRE

BAD

$ 999

EJE

[3 L A Z 1—1 |! LY.X
4 2 702137
Colures Café O||vu, Gr|5 Cen|za

26, 15, 30, 32, 34, 36

¡00% Po||ésler

su… …… bu|5.|1u ¿… uva … ……
5uperlnry (nrlems … bu|5|Uus …l…

PÁNT.XIÓY (ÍXÍ)IE
' LOSA

(nlures Azul Náuum, V|no
Tahas
26, 15, 30, 32, 34

91% Algodón 3% Elas(anu

$ 399

EIEI
EIE.

Pantalón entubada de …… medln,
…… bu¡s.¡|as, …. ……n…
» hulón …|áhm

34 ANDRE BAD!

(;_XBÁI2DINÁ (¡I—IXIINÁ
014024

Co|…s— Café Nnmad, Negra
Tallas"
S, M, L, XL, XXL

mmm Pohésm

!! 1499
E'3blí!
%%

mu…… lnrgn ¿… (…e (las…, (qu()m
d=5…u..…b|=, ……|…5 … humbm, ……e..

……ble, … ¡m|s.1|us … (nrlems d…….…
n¡ he…, … |nlermre5, …… ¡…La y fa,us
… puñºs

OXFORD

35

[SADI

,E
R
N
A

¡ M» º! . .
&¡al , .. 900%1f.…

OXFORD

('H.XLFC() JE_

257113|

Co|…s— Café Viena, Negm
Tallas—
S, M, L, XL

mo% Palxéster

$599

ctm… …p.……45 … …Nº ¡ha, bn|s.|¡us
de …… h|…1=5 y …… ……'|.… … ……ng

37

38

(Í.XXIISX lll—IX XTX
2771

Color Cumbma(lén De Cu|nres
Tallas
25, 28, 30, 32, 34

100% Vlscasa

3399
E! El
E

C…… estampada … …… hrga y n|ustudur

ANDRE

BADI

—1 º¿* =S“ &

.. ,

7'¡
… a“
.|
¡

£
¡

%

o
A o

.' _',__9

“q_ "W:… 3¿J

OXFORD

ANDRE BAD!

_XBI¿IG()1(HH)

Culores' Gus |aspe, Negro
nu…—.;—
25, 18, 30, 32, 34, 36

82% Lana ¡5% Paham.da

51999

b…… D(ulkus y bn|5…us ¡| freme

OXFORD

Abngu larga …… …un amphu …s.…¿…m,

4!

(“…XP.X S.XIZIX.X
(A14112

Cn¡or Combmauón Ode/Café
Tallas
UT

¡00% Auih(u

$ 399

EI€f£EI
'rE“
EIF.

(… …… …. d…n= en (untrnste
» nude …5.…….… …. lermmn(lún
¿… n…;

M

42 ANDRE BADI

LE(:(;IX(LS
Hlilzuíx'l &
¡ hrU1 2 2
Calor Ne…
Tallas

16, 13, m, 32, 34

66% Vlscnsa 30% Pol|am|ds
4% Hasta…)

L:gglng5 …. uph(a(|ún de ru
… bul5|1lusÍrunlaiesy …su…
… p……

.XIHEIHH 1011

Com… Mgm, uh… >e(o
Tallas
10, &, 30, 31, 34, 35

93% Í'uhéstel sw. V|smsa zm» Elas(anu

51299

…… a… L…… …a ……
x bu|51Hus …… c…… … m……

44

ANDRE

.XI!I2¡(¡() UIS.“

Cºlores" ¡…n Fran(1a, Pena, Negra, Ro|n Quemada
Tallas
25, 28, m, 32, 34, 36, 35

32% Lana 15% Pchsm|da

Manga de …… d=1gadn … …… man, (arte … hnmhms,
…… … ……aus , b…… melah(us

BAD!

OXFORD

45

(IXXIIhX X()liXIÍ
1114L)5¿

Cu|nres Azul Av.emme, B|an(u
Tallas
25, 25, m, 32, 34, 36

69% Algodón 27% Poliéster 4% Hasta…)

$ 499
El .E

.4
El

(a…… ha…… …. …… h…, …No m……
y bulonadum al Íreme

46

ANDRE

BAD

M
M

.IIÍXXN I)XI'IIX
nx7:

Lu|ore TaHa ZGV ZS 31132 34

mu…. A|g…1…… 2¡'H:Í'u|1éiler … m……

¡399

7 15 … …a. ,…… L…1…u… ¡ p…… ……

OXFORD

liXS.XXIIZLI-I PIPI—Ill

() 171 ¡ .: !A

Color Gr|5 Charcoal
Tallas

5, M, L

95% Poliéster 5% Hasta…)

$ 299

E..5…Me (un …… y fnmndu
… (……

45 ANDRE BADI

OXFORD

P.XSIIXIIX.X KN XLÍX
4370…n.

Calor Cnmb|nauún De Colores
Tallas
UT

so% Vahe's… 10% Mgodo'n

$ 199

m…… rednnguhr esmmpadn
…. ………au des“emdn

…. …

qu …

49

BAD!

.E
R
D
N
A

.XIHEIG() [HUM

Cn|nr' Bugamblha
Tallas'
Zé, 25, 30, 32, 34, 36

82% Lana ¡5% Pu||amlda

$ 1499
El El
Eli.

Abr|gn …… …. …… redunda
, bu|5|Hus ¿… …… … (usindus

PAYT.XLÓX (¡.XY [) X
214… 1 (.
Cºlºres Negro, Ro|n Fuego

Tallas
26, 15, m, 32, 34

¿… Algudbn 34% Ma……
3% Uaszano

$ 599
El la
El.

pa…1¿n de gnb…d…, …… de …n…
… t…15.¡|ns |n(hnadus

OXFORD

51

ANDRE BADI

OXFORD

(ZIIANI.XI2D.X EDITE
01711A¡

Cn¡ores Negro, V|no Carmenere
Talia;
s, M, L, XL

¡00% Pol|ésler

$ 699

cm…… …puu..… …. …No alta,
ho¡s.|¡us de …… … ……aus » (¡erre
…un… … al ……

53

54

ANDRE

CHALECO SEF()QA

] 1 3 0

Cu|ures' Café Argán, Verde Cazadºr,
Timu Seduclur

Tallas-

s, M, L, XL

u

¡no-m Poliéster

5499
El El
¡a

ch…… …. heb|lln de(nml|vz … (ue||n
y bn!5|||ns …. b…… al frente

BAD]

ANDRE BAD!

56

OXFORD

.XIIÍ2I(¡() 1011

Caio: Negro
Tallas
26, 25, 30, 31, 34, 35

93% Pohésm 5% Vlscasa 2% Elsslano

$ 1499

El&.

Ahv|gu …. (ueHn …p¡…, …… …un…
, bn|5|Hus … (usladus

57

(ÍII.XL ,
11.Ah

I()XIX¡2(11A

Cºlores A… De Nuche, Negro
Tallas
s, M, L, XL

¡00% Pahéster

5499
El El

EIR—

(…… capitan—Ida … (…… ……bm
f…… de pe…… … el .…n…, bolsillos
f…..mles, b|és a…….… … m…… menu
y b…… ¿. …s… ¡¡ frente

LI (¡IY(S(¡LKL(ÍI.X
44sr¡¡123

cm…; A… (repú5culn, Negra,
v… Man…

Tallas
26, 25, 30, 31, 34

56% V15(05a 30% Pollam|da 4% Elsslanm

$ 199

Leggmg5 … (ns…rones ¿mmm… …a (……
» am… … (……

ANDRE

BAD

60

('…XPX Y.XLI¿XTI X
014131

Calor Cumb|nanúu Negra/Blanca
ml.—.;—
UT

¡00% Au¡|¡m

& 499
El

(… …… …. d…u= … (nnlmsle v n=…
… …de

ANDRE

BAD

nu»vñvnu

0
X.
O

OXFORD

SL ETEE ZEY.X
! 3 , o 2 8 3
Calor: Cumbina(iún Blanca Cr… Gris

Tallas:
s, M, L

72% Viscasa 28% Pal¡éstel

…… …. d…u= d:5r¡dzdn, …No tipo h…a
…. …..ga largz

63

SADI

ANDRE

64

OXFORD

(',XPX XIIC(L.XYIJ
U171U5>4

cm… Combina(|ón Bian(o/Ne|zro
Tallas'
UT

100% Auihco

$ 499

(… …… … …No a…, b…… a………
en (uslndn d…n… y …un as|métr|zu

65

.XBIEIC() ()TN1

Colures Gr|s Oxford, Negro, Tumale Seca
Tallas
26, 15, 30, 32, 34, 36

93% Pal|ésler 5% V|5cosa 2% Elastana

Abr|gn …… …… …… fran(és )( bu|5|Uns
…. …budu ¿¿ …;

LECGIYGS .XÍ2.X(ÚELI

¿ (s , n 1 1 (¡

Cu|nres' Combinacldn De Cn|ures Café,
Cumb|na(lón De Colores Azul

Tallas-

15, 28, m, 31

95% Pa|xéster 5% Elaslano

”““" ;

rv-.—-—s—

— … r
¡

' …

,

xxw ' .

L:gglng5 ¡ (uadrns …. elásum … p……

66 ANDRE BADI

DXÍORD

67

ANDR[' Ba[>|

1
B L U s A J N E…
1 9 - 1 o 8 2 | “ ? “
Color: Combinaciangn“e Colores

Tallas: '
16, 23, 30. 31. 3*4, 35 ,

98% Poliéster 2% Elutallo

5 499
El. ¡a
¡as… …

OXFORD

l.l-Z(L(¡IXH> Ylil!|lí
.H.w)1¡r.

Co¡ores Azul 0(éanu, Coral, Negro,
Ama…¡o Dorada

Tallas
16, 25, m, 32, 14

95% Mgodón 5% [las(alm

$ 299

%%

Lrggmgs m.… … v…… de¡g…da … (……

69

……

('…INTIIZÓN XXIIiI)l-Í.X .Xl!ll|(l()l()fyh

“ ” ' U 2 * ** Cultures Azul Mom, Negro
Calar Café Sequma Tallas

Tallas 26, 25, m, 31, 34, m

s, M, L

93% Pahéster 5% Vssccsa 2% Elena.…
100% Smlenco

$ 1499

lº? EEIE

—Kbngn …… …el… » $u|npn, b…… …a n……
) L…|5.Hus ¿… (…… … h…dn …1……du

$199

c……m. de¡gmu …. mmm m…… ……|.…

ANDRE BAD!

OXFORD 7I

ANDRE BADI

VESTIDO ROSE
2070590

Colur: Vina Malbec
Tallas:

5, M, L

95% Poliéster 5% Elaslano

r:¡ .…

$ 799

v….dn …… es(ule (nlumpln, ;… mangas
y ¿……dn … (n5l¡da

OXFORD

73

BLI SA S()IZ XYX
' VU 71

Colmºs Azul Av|emnr2, Negro,
Rosa Me¡o(ulún, Ro,n Tºmate,
Amanllu Lima

Te…;
26, zx, 30, 32, 34, 36

100% Pnhésm

B|u5n dc Urankes …… phsudu … ……

ANDRE BADI

OXFORD

75

SADI

ANDRE

76

BLA . ¡¿ ()¡Z.XZI.X
42412ms

Cnlnr' Combmanón Caéé/5eige

Tallas
26, 25, 30, 32, 34

65% Lana ¡7% Pollésler ¡4% Pol|am|da
4% Otros

…… …… Sa|Jp-1, L…… … nu(: y balsas
de … d=hnl:m5

OXFORD

77

SL'FITEE XENA
[370290

Co|ur Cnmb|na(iún lvury Con Gris
Tallas-
s, M, L

¡00% Acrilico

5 599

…… …… ¡aspezdn …… …un …p|…,
nh … (nella, puño y …un

FALDA L1ZETII
¿ 6 7 n 2 31
Culoresz Café Cucoa, Negra

Tallas'
25,25,30,12

CINTUEÓN (11XNIA
O 9 r 0 2 41

Color Gr|s Foss|le

Tallas:

s, M, L

mn% Yn||uretana
¡no—m S|nlél|co

5599

mm de al. ¡el, umd; m…… … …du
? P y c……… delgada …. heb||lz …uá|.u

ANDRE BADI

OXFORD

79

80

ANDRE

BAD!

(2_XI3_X¡2[)IN.X (¡¡—ZXIIXA

() ¡ , 1 1 3 su
Colores Azul Náuucn, Ro… Cereza
Tallas

s, M, L, XL, XXL

100% Poliéster

31499

sam
%%

mmm… hrgn ¿… (… :|aswcu, (apu(hn
desmantnb1e,(hnrrelems … h…bm, …¡….s..
……ble, bn|5|Hus … un…; d…….…

al he…, mmm… …… la… y ¡… en ,……

OXFORD

FXI.I).X .l().XN.X
21,4): .“

Colnr Cumbmauón De Colores
Tallas
26, 25, 30, 32, 34

97% Poliéster 3% Elastano

$ 499

¿%

Fnldn … (ru(e ns¡mélncn f.… v :|nturón
…un… en (……

81

sz ANDRE EADI

OXFORD

ENSAMBLE MADEL[.X
014048

Culor— Cnmh|nacíún De Cu|ores
Tallas'
26, 25, m, 12, 14, 35

57% Poliéster 43% Algodón

5 999

%%

Ens…b1= |¡r5u …. (……

83

13xsv

(…mes A… índ.gu, Negra
Tallas
15,18,30,32,34

95% Pohésley 5% Elastam>

…… a: …… 'x' …. …L……. e , ……5 …… n…

54 ANDRE

BAD

85

OXFORD

(.II XQLIJT.X “ Il.1.()“
1:Ln211

Color Cumbma(lón Negra Con B|an(u
Tenes
5, M, L

50% Mgodón 50% Pohés…

$ 599
ga- El
%%

(h…-.… …… m…… …… redunda, manga
lnrgn, …… m…… f……l …: en …… rurdn

17.XX'['XLÓX l.lÍ()Nll-Í

;Lns

… Er
Color Ixqu th…da

falla lb, 18, au, 31, 34

¡15% Poliéster xs% Pullamlds

$ 499

Ee¿aa

%

pan…… de pana … p…… …,… y me…

dc …… …… …a n……

OXFORD

87

_1B12[(1()1113

Co|ur: Gr|5 Luna
Tallas
25,28,30,31,34, 15

94% Pnhésler 5% V>scasa [% Elas(anc

51799

Ela.

Abr|gu |Jrgn … …un, Sulupn, ……
.4………5 … mungas, n………;, (nrlems
d…nu… … (usladus y dub1: buno.…d…
¡¡ (……

VESTIDO L¡ ('.IÁ
204)710

Calor Comb…auóu De Cain…
Tallas
s, M, L

95% Pohésler 5% Elaslano

OXFORD

89

ANDRE BAD!

90

OXFORD

XI5IJ_I(?() UZUT

(almas Azul Av|emnre, Negrº, Café Beaver
Tallas"
26, 18, 30, 32, 34, 36, 35

82% Lana 15% Pahamsda
º…

5 1999

E “ E

¡

Abngu [argo … …… … u…… » hu¡s|Hus
de v.… …(hnadus

CHALECO I(rXSLY
'> 70001

Negra, vi…: Carmenere
Tallas,
XS, S, M, L, XL

50% Algodón 50% ¡>ohésm

om… tquu …. …… (……

OXFORD

Cu!ures Azul Pnse|dún, Azul Av|emore,

93

ANDR[' [SADI

OXFORD

VESTIDO ¡2()XIY
zurux.nu

(clar (amb De Cn… Azul
Tallas
26, zx, 30, 12, 34

100% Pa||é5(er

$ 5 9 9
…E'*El
¡EL

Veshdu …… … -v- :ruzadu …. ¿…u…—
de ¡mundo … ……ga; » a… … [hiladº
de K……

95

96

ANDRE

Sl PEX'XY

134

(olnr' Blan(o
Tallas
5, M, L

72% Vlsccsa 28% Pahés…

$ 599

s…… …. …… redunda … ………5…
manga |Jrgn … …… a…- ).…… … um…
… termwnadu5 … mu……

BADI

.XHI2I

> n4¡¡.|
(o… Negra
1a||as

25,25,30,31,34,35

52% Lana |x% Po]|sm|ds
Pe1uche 100% Pn||é5ter

M…gu … …n… …a f…...—
3…¡…… … nph(anón
de p…… ¿c…….ub|.

OXFORD

99

EAD1

.E
R
D
N
A

OXFORD

PASI[.XIIN.X YXDIX!
4341(17(!

Colur Cumbina(ión De Cu|nres
Tailasz
LlT

50% V|scosa zn% Poliéster

3299
El El
El

Pashmlnn re(tungu¡ar estampada …. matas
d…….… … ………an

wn…

90 …

101

OXFORD

".ABAÍ2Í)]YA lll—ISTEÍ2
01710' “

Cn|ore5' Roja Pasínn, A|un|u|í
Tallas'
S, M, L, XL, XXL

mu% Poliéster

$ ¡399

%
on…… …… … doble b…..m… ¡| ……
¡ (entraste, (lnlurn'n ajustab|e … (...…n,

…n…… … h…b… y …… u|uslzble5
: .………b…m=; en puñºs

103

104

BLUSA YED.X
2 T , 1 5 4 3
Calor: Cumbina(lún Rujn/Ferla

Tallas:
26, 25, m, 31, 34

m0% Poliéster

5499

al.… …… larga …. puñn …… y …n.»
…. …hmu

ANDRE

BAD]

OXFORD

106 ANDRE BADI

Ill.l S.X Ix.XLE.X

" () su 1 ¡;

Cn|nres' Azul Av¡emnre, Negra,
Rosa Turquía, VI…) El…

Tallas-
S, M, L

97% Vlscoss 3% Elastano

m… hnsl(a …. …un *v' » mungn ……

OXFORD …7

BAD1

ANDRE

.! . ;<. :="5"> …..r. .PÍF:¿£E.

.—yn —

BLX7.IJIZ 1xxf1xx x
424y:xx
Lolor AzulMannn

Tallas
16,25,30,32,34,36

x00% Pohe'slei

$ 899

…… … ¡mmm… am…… …… (……
a….…… > doblo umm… … ……

OXFORD 109

A PEACE

BLL'

1m;1

Cu|nr: Cumbina(íún De Culores

Tallas

25, 28, 30, 31, 34, 36

97% Poliéster ¡% Elaslann

! 299

al… estampada bás|m …… (ue||n redunda

y manga ……

BAD]

ANDRE

Ill]

PASHMINA ATIIALIA
4370067

Cel.… Rojo Quemado
Tallas:
LIT

50% Viscosa 20% Poliéster

¡ 299

%%

Pashm|n¡ rectangulzr …. apl.…¡u…,,
de(ur¡llvzs y termm¡du duf|…du.

un …

qa ….

OXFORD

III

Ill

(',H.X.XI X¡2IZX EDITE
01415…

Colnres' Azul De No(he, Amar|lln Dando
Tallas
s, M, L, XL

¡00% Pol|ésler
$ 599
%

cm…… ….m.…ia …. …… .1Hn, bu¡s.¡¡us
¿… (…… … (uslndus , nene ……1… a¡ ha…

ANDRE

BAD

__ ..

ch…… (apllnnzda …r (ue||n …, ba¡5.|1as
… m…dns v …… …un… ¡¡ frente

OXFORD

X'E'T1I)OSAL()XIE
204…5r3

Colures Verde on…, Negro
TaHas
26, 25, 30, 32, 34

97% Pché5(er 3% Hastana

!» 699

mm
la,

V:5udu … …un man, …..gd … mdd
… .… 'A') …r… deznralnns … wd ……
5upennr f……|

(: I[.XLE(Z() |(>x

_ 71 u; 1

Cºlºres" Verde Cazador, Café Ah…,
Negro

Tallas—

s, M, L, XL, XXL

mom» Pohésler

S 599

El 'El

BLLSA MATEÁ
274699

Calor: Cumh|naclúu De Colores
Tallas:
s, M, L

95% mm;… 5% Elaslano

sl.… estampada …. (nella redondº
y …… ……

ANDRE

FALDA CADENCE
2($703GU
Culur:Vlnu

Tallas:
25, 25, 30, 32, 34

88% Pollésler 12% Pol|am|da

5 499

mm …… ¿= p… …. …… ……
y u…… (nstzdn

BAD]

...l 11; ).l ¡|. : ll ¡ .. I.Il.ilfllill,ilº [ .xi-i

BAD!

ANDRE

II8

BLI S.X .XBI(2.XÍI.
¡EMIUTh

Colºres Cnmb Terracota/Elanln,
Comb Verde Puno/Blanm,
Comb Azul Manno/Blan(u

Tallas
26, 15, 30, 32, 34, 36

95% Pahé5!er 1% Uaszano

$ 399

al… …… …du..dn …… |Jrga
v b….…d… (……

OXFORD

119

BADI

,E
R
N
A

JI-I xxs & x…x.x

() x 7 n 24 ¿

Cn|nres Azul Índ|gn, Azul Biea(h, Negro
Tallas—

25, 28, 30, 32, 34

75% Algodón 23% Po||é5lel 2% Elaslano
$ 499

leen; de mez(hilz, um ahu, num hnbsxllus
…. p…… …;de

OXFORD ¡¡¡

IH.[N.X ()()XX .l¡-Z.XNS(Í.XXIILLE

27443… LM4J2¡…'

Color Cumbmauón Elan(u Can Negm Color Sume

Tallas— Tallas

S, M, L 16, 25, 30

74% mm… 2… szcosa 5% Haszana 956% Algodón 2% Elastano
$ 249 $ 499

EI'IE
El

B|… rayada de nh … (nella redunda, …… ]eun5 n(ampnnadus de …a ¡…n …… ……u…
…… …. a…u.—; de …b…1n en …… , …… ……¡…=

122 ANDRE BADI

OXFORD

BL.XZEI2 Fl()EELLÁ
4270234

Co|…s— Negra, Ro… Merlot
Tallas:
26, 28, 30, 32, 34, 36

55% Pollésler 12% Elastana
$ 899

su… ;… solapa, bnlslllns f……|=s de (……
y ¡mutua de g:m(hn ¡| i……

125

YI-ZSTI[)() IS XBI'ILL.X
2()4)Tu…x

Colores Negro, Rn|u Merlot
Tallas
zo, 25, m, 31, 34

88% Vohe's… nºm Elas(sno

Vesudn n,usmdu …. …… *V'Emnm1 ¿mu…—
¿… …; cruzadas … Espalda y (1erremvlslble
al ……du

116 ANDRE BAD!

('… H x L ECO AYAL x
z 3 7 1 1 2 :.

Co1…s. Verde on…, Negro,
T…… Sedu(tnr

Tallas"

L, XL, XXL, XXXL

[mm Pollésler

$ 499

E'
su;

cm… (Jpltnnndn …. …l… ¡|m, ha¡s.1|us
¿: …… … (usladus y …… …un…
… mm… ¡| i……

128 ANDRE BADI

OXFORD

Bl,l SX PIIIXIÍ¿()SE
' 1x.sf>

Cuior Combinaclón Negm Con Blanca
Tallas
s, M, L

95% ¡>ohésm 5% Elas(ana

$ 249

%%.

…… rayada …. …un ¡HD, :5(ote … pe(hu
)( mangas de …..

JEANS Y.X()XIIE
uh>(¡277

Colºr Azul Stone
Talia;-
25, 28, 30, 32, 34

98% Mgndón 1% Elastano

!» 499

Eg'SEI
¡…s … …a medm, …… bulsvllu5, …

d……… al ……dn, ……n… y b…..
………=

Ill

,,.Ó.¡.Í…I … …. ;

W…l.llft.1tba; . _ A.. :=,

EADI

.E
R
D
N
A

BLI SX Xlil,L
') 71331

Cu¡or' Azul Da¡yan
Tallas'
zo, 25, m, 31, 34, 35

¡00% P0Uéslel

$ 399

un… ¿stampada …… [nmpanu
3/4 …. …No en -v-

OXFORD

F.XI.I)X LAILX

2114 H

Culur Negro
Tallas
ze, 15, 30, 32

59% Mgod¿m 41% Pohéslel
$ 399

E!_'El
%
El

…… …… de ……m, … b……
… la parte de la braguela

133

(]IIXL]

234102

() E L ]

Cu|nres' Azul Estandinavu, Bugamb|¡ia
Tallas-
s, M, L, XL

¡00% Poliéster

S 599

Chale(n tap|lnnudn …… (nella …, bn15.|1u5
¿= (…… m…… y …… ……¡…7 … :unlrasle

134 ANDRE EADI

O.XÍÚRD

1!I.Xl1l'l) XIII…X

_ 115.“

La…»; —mn De M.…» Lam—¡,

Nerd») UMH]

¡alla

L XL uL,xx.xL
Vol:

3- 599

' ………1n …u…m …… 1Hn
. … mnlah' ………… n…

—…m— … mm… .—

ANDRE [SADI

D.XÍOÍL

[)

BLUSA CLARISE
z 7 - 1 6 7 5

Color: Cereza Oriental
Tallas:

s, M, |.

95% Poli6nur 5% Eluunu
.

s 299
El

Blun ¿. lib con ucote en 'V'. …no- Inn
y botones docnnlivol un =lcole.

D
A
B
.E
R
D
N
A

VESTIDO XN.XX!
204)1

Colores Azul Lanl|(, Olwn Celta
Tallas
26, 25, m, 32, 34, 35

50% Algodón 50% Pohe's…

5 699

%

Vesudn … …)… redunda, p||l:gues … m…,
p…… , …… mng|nn …

OXFORD 139

ANDRE BA

OXFORD

YESTIÍ)() SILVIA
2(LU(.08

Cºlºr Verde Caiigarí
Tallas
26, 25, 30, 32, 34

¡00% Pollés¡er

$ 699

V:5(xdn mnngn … …. d…n: de f….…da,

…… … 'v' …… balones al frente y |…
… u……

141

ANIDRÍ [SADI

X! XSC.XD.X ELISABETH
“70240

Colur, Cnmbma(ión De Cºlºres
Tallas
LlT

mmm Polxásler

& 149
El El
EJE.

M……4¡ estampada …d…¿¡

su …

sn ….

OXFORD …;

144 Arkaé BAD1

(¡I'.XNTICS l.l-LTI(ÍI.X
124¡U.'1

Cu|nr' Negra

Tallas

UT

¡00% mi
lí“

$ 399

c..…… … =¡m…= … m ……a… :u5lurnnrs
y b…… ¿mmm… …a ……

OXFORD 145

(III.XLE(Í()

.XXIYI-IQIS

>…1124

¡ón De Culures

Calor Comblna(

Tallas'

s, M, L, XL

¡00% Pollésler

$ 599

ANDRE BADI

146

]! LL's.x H…. ET
1 7 71 5 4 2
(el… Rap Mer¡ot

Tallas—
15, 28, 30, 31, 34

mom. Pahé5ter

5399
El El

El… …… mu…, …… (ruzndu
… 'v', manga ¡argn » …… … …n…
… b…..u … ……du

OXFORD ¡47

ANDRE BAD1

JlXIP>LITXI.HK.X (;L.xx'r'>n>.uz.x
337001)! 1270117“
Cuior Cnmb|nauón De Coiores Calar Ro¡u Cereza
Tallas TaHas
26, 25, ¡U, 12 LIT
97% Pm||éslel 3% Elastano !00% Piel
m…
¿A
5 799 $ 399

Elia EFE!

|. ' -v
Eíb. El
]ump5wl …… … …d… …. …-¡In redunda, Guantes de …el … (nskurnnes du…wa;

…… … …… 5|mu|ndu Upa mua … b…… … darse
y ¡… r.… en _……

OXFORD 149

¡¿
.w¡¡
/,>>>r¡,.,

ANDRE

' 'l/I/I/II/III/¡í
' "III”/””Il
»?!r'l/I/III/Illlíí
»—:;w¡mmnm
¿fffft¿(¡g;

*'¡;¡,¿¡¡1

SADI

YF TII)() .XII.X

2 l) , 0 T 1 8

Colºr Cumbm…ún De Cºlºres
Tallas

5, M, L

9|% A(n'||ca 5% ?atiésm 3% Elaslann

$ 599
'.3 351

El;

Ve5udu estampndu …. =5(nt= … v
y …… ……

OXFORD 151

(¡L'.XYTI-IS AXT()YELL.X
1241(168

Cnlur Café
Tallas
UT

70% Lana 30% Anil>co

152 ANDRE BADI

PASIIXIIX.X XII(IIII€I.LI€
434)(…S

Calor Cnmb|nauén De Culores
Tallas-
UT

80% Puhés… 10% Algodón
$ 299

%

El

mu…… …….g…r eslnmpndu …. lermmadu
desflemdu

…o…

ao …

153

.Xlllll(i() 1131

C…… rxegm, Ru… Quemado
Tallas
za, 25, in, az, 34, 35

52% Lana |s% Pollsmlds

31899

—Khr1gn …… …Nº man …nº …a ……
x bulstus …. de… (arkem

ANDRE

BAD

LH(IGIXCS .XI.X(1D.X
41370105!

Culures' Azul Náuli(o,
cm…]… Avellana, Negra
Tallas"

25, 25, ID, 32, 34

91% Po||ésler 5% Elaslano

$ 499

L:gglng5 de gumu1a …. (uslumnzs
detnmuvu5 y e¡áslxtu … n……

OXFORD

157

…!.|.UVUIIIX.X
7111

L4)lnres Azul húrd|(u, Café Kahve,
(30é

Tallas

L, .XL, .XKL, :

mw. r…h¿

ANDRE BADI

PXNT.XLÓX I'1XX
¿LUMIX

cm…; Café Nºmad, Negra
Tallas—
26, 28,10, 32,14

97% Algodón 3% Elaslano

$ 399
El El
EIH.

mmm.. … …a… …… ha¡s.|1as p……
…..h… … ……u… y ha…" ……1…

OXFORD ¡59

ABRIGO 0349

Cu¡ores' Gr|5 Luna, Negro, Rn)u Quemada

Tallas
25, 25, m, 32, 34, 36

¿31% Lana |s% Pol|am>da

Abngn …… ¿= |…, …… …d…du … balón
…=m|.… … ,… ¿: (nella

OXFORD ¡…

LZXI!.XIZDIX X HESTICI!
017113'%

Catores Negro, Rusa Pétalu
Tallas
s, M, L, XL, XXL

¡00% Polléslel

5 1399

%
cum… …… … dable b……… n¡
f…… ¡ ………, nmurdn ……m= … nnlum,

a………; ... hembras y (…un; a...…b125
¿ …………b…m=; … puños

¡ez ANDRE BADI

164 ANDRE BADI

BUFANDA
¡1370059

JESCA

Color: Combinación De Cºlores
Tallas:
UT

mono Acrlllcu

5499

%
Buf…h …… … …..bu.…á..

¿. ml…s, ¿…nº de ………¡dn
desf|uadu.

m;-

L'”

OXFORD 165

I!LL'SA ELSX

211571

Coiur Negro
TaHas
5, M, L

95% V|scosa 5% Elsslano

$ 249

%

B|… …|¡u redunda, mnnga ……
…. esmmpzdu d………= al (……

166 ANDRE BADI

BADI

,E
R
N
A

('.HXL '(Í() ISABEL
237112h

Color: Combm…ún De Culore5
Tallas-
S, M, L, XL

¡00% Pohéster
$ 599

%%

ch…… (apllmmdn …… eslampndn, (u:||n ¡(…,
bals.1|us dehnlern5, …… …. vna … (entrasle
fm…| )( pl…… elástl(u … (ustzdn

OXFORD 169

& Knightsloridge

¡| mundº es una perspectiva de magi¡ dºnde los plisadas
en mang¡s y sutiles …n… brindan un man: de mis…¡u
Ilevíndnnos ¡lugares que pueden ser un …que mislim.
(…un… mu la …qu… (amhinzndn las …¡mpzdos
1|nrales,lnuus (uma ¿¡ hlzum n rosa que ztemúzn |; (¡mula,
unres¡ndn :| rnmauti(ismn dz los detalles nun… que tiene
la vida.

KNIGHTSBRIDGE I7I

BLAZER ELISIA /
410287 ,

Cola! Roxa ¡>…e1
Tallax
u 25, m. 31 34, 3.5

¡con humº:

…… … D…"… de …n, m……
… W… y …… mer¡h(u … a…

172 ANDRE BAD]

173

KNIGHTSBRIDGE

VESTIDO DANIELA
207074-1

cm…; Azu1Cxepuscu m…
u, za m az 34

55% v…… 30% Po…m… 4x El_mmu

D..—.

539?

v…… ¡…sunn … [Udla véunndo y ……
…… 1/4 y …… m…… En :……

KNIGHTSBRIDGE

175

176

JUMPSUIT KAVLA
337099O

…… ¡… P… Ne…
TaHas
ze za 10 11

es;. m…… …. E………

589“?

;

…n… … …… en v cmnd … …,… …a y Vnmpda En ……

ANDRE

BADI

177

KNIGHTSBKIDGE

BAD]

ANDRE

178

KN

suéT£k TAMARA

| 3 yo 3 4 |

(move; Vevde Ouvo Jasvev Magenta lupe
TAHJS

sv M L

… v…… 15% mmm… su El……»

$299

Sue¡er nun mm… (ueHc … -v- m¡n211¡121
y n…… ……M… … …… ……

IGHTSBRIDGE

179

CAPA 0971
DI70971

(…o… hagº Nem To…¡e Se(o

TaHas
u ze m 32 u_u

94»; Pa…… ss v…… 1% im……

$9*7'?

L… … wi… un…… en … de (ueHa

KNIGHTSBKIDGE ¡…

BLUSA YVAINE

1 7 — | 5 4 6
1 Color Rasa mm
TaHas

1 . z…s, za, 30, 31, 34

A K ¡1! en Polwéuer zx m……

5499

al… … …n… … |…. …… ¡|… …. duzlle

de nuda. …… Inga. vie… en (nella, ……
del¡muu y … …: en ¿sz4d¡

PANTALÓN [ILITH
)I—0938

Colmºs Azul ¡nxllma,Vude Lumen
T31I¡x
u, 18. 30, 31, 34

9¿¡ po…… 41 m……

¡499

'*%$

n…… :mubzdo ¡& mb¡|m … (.…
…….m= ¡¡ (ustzdu

152 ANDRE BAD]

KNIGIITSBRIDG[ 183

134 ANDRE BAD]

KNIGHTSBRIDGE

ABRIGO I056

Colores Azul lnnelxl!, Ron [mz

mm—
25, ze.30,31,14,35

… …; mi Pn||:mldl

º…

5 [499

;

5

An.… …. (nella mm .… No …un
boxen .¡ |…… y ¡»luna; ¿… …o … (mudas

185

D&D

,[
N
&

BLUSA MERSEN
27rº779

(m…; Nem Rosa Aragon Vevde Aoua.
Vme a… Amav…o
m…

5M,L

vss¡ V13(05A sas E……m

un… a: …… …… redunde … …a…
¡1 u…… de ……

KNIGHTSBRIDGE ¡37

suérn ¡370344

cm…; T|mo Buvzundvv o… cu……
……
s,r1 L

aux v…… ¡sx pan…… sx El…arm
F3…

3249

9%

…… uva vull …. … …… … 'V' v …… ….

188

M

ANDRE

JEANS SOL
0870264

Color Gus v……
m…
25. 25, ¡o zz, 34

55% Algndon zvx Pohéster ¡¡ Rayón
25 […me

$49?
El El
E.

¡I… … u…… desl¡v¡da dznlle .1= …
… comun: ¡¡ mxudm … …… ……
humHas y … ………a ummm… … ……

BAD]

KNIGHTSBKIDGE

BUFANDA JACOBA

4370058

(o… (om¡=m…on & coles

TaHas

mms Au…(o

S4'7'7

ANDRE BADI

190

SÓHBRERD GERTRL]TES

Jird©f$

KNIGHTSBRIDGE ¡…

BLUSA TAMAR

2 7 V | 6 9 2
ca… Rosa mm
……

¡¿ ze 30 12,34

sexv >>>>>> ¡sx Poh_|m¡da us Eusuuo

¡279

KNIGHTSBRIDGE ¡93

PANTALÓN ALBERTINA
2I70939

cm…; Azu1Awemove Bewge

TaHas

u za mun

97; m…… un ¡…me

5497

m…… emublna ¡1 …… … …… mvmhve

KNIGHTSBKIDGE

195

BLUSA ZELINA
]7rl548

Colo! Ccmb Ca¡cvllan(a/Azu1Mavmo
ÍAHaS
u,za.m 32 34

en m…… 114 ¡…una

5399

KNIGHTSBRIDGE

SUDADERA VELMA
18—008I

Colo! Blanca
Taller
5, M, L
953 Pohé5ler 59¡ na……
[3——
¡ 399

$udzdeu …… (ueno redonda. unmnadu
…. 1ul¡(¡(x0u hunul, M…… …de v …… |…;

JEANS PERROÍ

0 8 — 0 I l 4
Colo! Alu| [Ella
T11I35'

za, 18, 30, 31, 34

95¡ Algodón zx Elzsuno
D....
! 499

…… de ……|.u., … …d.u, p…… ….…A.
…. d…u… …… ¡| …… y hord¡du u…¡

197

ANDRE BAD]

198

III

BLUSA MARÍA

1 7 ' I 5 I 5

Colores- Azul Hemm c…| Neevland8L
Culonela

……

&, M L

en Algeaon sx Elunne
Dw

¡ I99

%%

m… … …… ¡…una y …… ……

KNIGHTSBRIDGE 199

>.v —
“NU Xx
MASCADA BRUNA …'
¡17013| 9 x

(o… ¡…y Con Neem x_ , a
m… X X
ur X ,C XK= & ,
& L… Ku
mms Penes… “ ,3,'
& W ,w/ !

S ¡99

KNIGHTSBKIDGE ¡…

.. ¡YA—'O;

ZY-¿ífu '

m-…nng
…-':E»,í.

IIIIIIIIIIIII

204 ANDRE BADI

PASHMINA ALH(

4370064

(o… Comb……on De cm…;

aux Poheuex … Alzodmu

uu

205

KNIGHTSBKIDGE

BLAZER ELIGIA
4 ) — 0 1 5 6

Colorex' Blanca, ¡… Pak)
Tallas-

z¿,za,1o,:z,zq

… Poi|!uu |2¡ Elasuno
Ds—
¡ 1099

…… …. Soliva, dable ¡………a…
¡| |…… y a… … n……

206 ANDRE BAD[

207

KNIGIITSBRIDG[

208 ANDRE BADI

De

A
R
0
B
D
A
De..
A!
CM
AL
MI

0
m
o
c
m
o
c

5249
ae

maas m……


a =, . .;
m u

209

KNIGHTSBKIDGE

BLUSA DEDE
)7rl577

Cu¡ev Cumbmanun De cm…;
mm
5. ML

959¡ Pehesm: sas Elislano

53…

5299

…… … n…… a…un……
…… lana y »… ……

FALDA VURA
267057S

Cu¡ev Cumbmanun De cm…;
mm
25, za, 30 11

95x Pehesm: sas Elislano
511...

5249

%

r…n …… Uva |…:

CINTURÓN ANDREANA
090239

Calev Rasa Nude
mm
5. ML

mou Suuemc
¡ 24 9
“%

c……" ggg… … …un m……

KNIGHTSBRIDGE

ZI]

212

PANTALÓN SAULA
1|7094o

(…… Kn… ?… Ne…
M…;
15 ze 30 12 54 35

su Mgoduu … m…"… 35 m……

S Nº?
%
m …… ¿e …un… …… 'eclc … n……

………m En p… …… y hev'.ye m……
Andve a…

ANDRE

BAD

KNIGHTSBKIDGE

213

u I:.
II'.
. C... V .,
-- |.…....- .
I...-... .
7 n...-..... …

IGV—l'.—

ABRIGO 0609

(Mo… Negra Vmo Cavmenere
mm
¡¿ ze 30 12 M 15

en L…¿ … m……—d…

Abugc … a… … …… dam: bc an¡dnu
¡ ba1x,Hosen m……

KNIGHTSBRIDGE

VESTIDO ADRIENNA

1 0 r 0 7 0 6
(o… Vmo Bxk|
Te…;

25 za, :o, 31, 34

en v…… 25% Fo…mm 4% m……

x.ss“7

v…… hng …n… ¡¡ melva … ……
de n…… … …… y n…»… ……m……

216 ANDRE

BAD]

218 ANDRE BADI

BLUSA BETTY
174593
C oooooooooooooooooooooooo

======

KKKKKKKKKKKKK

220

VESTIDO IRENE
10705!)

(moves Azu1ho!undovkmsa Duvazno
V…o …»… AmauHm S…:

25,15 30 32 34

97% Poheuey 1% Un……

5399

Vesuda ……m … …… en …… y minga … ¡

ANDRE

BAD

' '
“… '

¡_ ,' ' …_ V ”Wº?

s '_"'_". .. " "...(

IIIIIIIIIIIIII

Wo ¡

,! 'MW

ABRIGO 1052

cm…; 50198 G:15Luna
T3Hss
¡¿ 15 30 zz 1t1u

9 ee… m…… 5% v…… ¡*… u……o

…… ¿… … s…… a»
…e 1 … .… en ( ……

KNIGHTSBRIDGE 223

224 ANDRE BADI

SUDADERA UMA
1570078

(ol… (ombmanon De c……
TaHas
s M L

esas Pohener ms v…… 39¡ £………

…n… ……n… … ….1o v(donda
v …… a.…

KNIGHTSBKIDGE 125

226 ANDRE BAD]

SOMBRERO 0DE'0N
¡470049
CulovAzu1larmc

mm
ur

max Pohe3¡ev

3499

%

Sambrem con (.… uznnd¡ y a…… n: m……

ABRIGO 0765 /
Cola! c…;cw…

Tanax & /
25 25.30.31 14 36

5095 va…… osx A(rvh(o zx L…

SH99

Amiga … …… …… mal y mas……
una un… … (asuan

KNIGHTSBKIDGE 127

PASHMINA STASIK
437007I

Color Combmamcn Gus Con N…
m…

50% mm… … Alnodán

S 299

m…… … dquz; ¿. |……
y (¿mundo … ……

]

asu…

no …

228

ANDRE

BADI

KNIGHTSBKIDGE 229

BLUSA RUT
274641

Colov Gu; Luna
Talm—
;, H, [

955 v…… si (¡…me

D ….

3249

un… …una… … …… (om, n…… aldº.
(ueHu redonda y …… … uu¡ida

KNIGHTSBRIDGE 231

BLUSA WALLIS
17r|54|

Co… Bhn(o
m…
u, za, lo 32 34

100» Pnhes¡ev

S 499

232 ANDRE BADI

KNIGHTSBKIDGE

ENSAMBLE HALIA
0Irl07)

cm…; (ambm…an Neimfl'lara.
Cnmbmauan Humo/Nau

……

u za 30 111435

son Pnlxe5m: un v…… zx […una

3579

…… (.… su ¡…un (annnlº
u…… …. n= »… ¡ ?

234

ANDRE BADI

vssr|vo NOEMÍ

1 0 r 0 6 6 6
cm… Combmacwon De (olmve;
m…

u, za, lo zz 34

mm. Pohés¡ev

5499

v…… (cuevec1a … (u:Ho redomm,
…… zu y dame de …o… … espzhi¡

KNIGHTSBKIDGE

235

236

ANDRE

BAD

ABRIGO 0774

c…… A… Move, Ne… Tevvazo¡a
Tom… 5…)

TaHas
ze m 12 14,35 ze

9395 m…… sx v—;…… zx m……

“079

ENE]

El!»

mago … (¿…e … ……… v nu…; … ¡mmm

237

KNIGHTSBKIDGE

CHAMARRA DAR[A
0Ir|083

cm… Comb Dz cm…/A… m……
TaHas
; M.LXL XXL

1005 Pehenev

S I597

cm…… …… …… … …No …a bomHos
… m…… …… m…… …… y … ,……

238 ANDRE BADI

| LI, ., |5f?kh3l!kll…hlli

BLUSA MANUELA
17r|491

Co1mes Bm… RmoI—15viex
m…

KNIGHTSBKIDGE

ANDR ¿¿¿¿¿

KNIGHTSBKIDGE

CHALECO BRIGITTE
25'0I04

cm…; Azu1l'vomndm(are Avgan Vevde
on… Ne… kmo Mev¡ol

TmHas
za 30 az 34

¡0095 Fohés¡ev
S 59?

¡ir El 4
— REVERSIBLE
¡a ?

243

244 ANDRE BADI

MASCADA CAROLINA
II70235

(o… (ombmaoon De cm…;
Mas

uch Pnnéstur

5247
¡ang

Mzsud¡ ¿…n—…; …m…

… . …

—……

KNIGHTSBKIDGE 245

246

CHAMARRA ALICE
0Ir||36

cm…; A:… De Name v…

m…
s M L,XL
max Po……

m…… urge (nmwn¡da … :ueHc ¡Im onu…
desmnn'abIe mn ;… s…….… ¿mIsta5 IranuIes
…… m…… ¡: …… v ………n … ……

LEGGINGS LETICIA
46701I7

(o… Combmamon De (a……
m…
u, 25, 30 32 34

95x AIeodou 555 …su…

537?

EIB¡.¡

LeeEH-.zx exmmnldo … 5I¡51ca … mum)

ANDRE BADI

KNIGHTSBRIDGE 247

248 ANDRE EADI

BLAZER GABRIELLA

4 1 r 0 l 3 !
(…… Ehn T_1Has

ze 25 10 ¿Lu 3¿,

mui ……»

SW?

m.… … …… …n… 'aHed up ¡ …
,m…ua; mehmávox ie …

KNIGHTSBRIDGE 249

BADI

ANDRE

SX*xIrXNTH/X

KNIGHTSBRIDGE 25¡

....

_J— …¿gr
—4

52 ANDRE BADI

JEANS EVE

O 5 r 0 1 7 0
(o… A… (¡maga
m…

25 za 10.31.14

?a; Algodón zx ¡…me

34?7

lun; … …… …… d:l¡He ¿: mm;
.| …… …… Dols¡llní y me… n……

KNIGHTSBKIDGE 253

CHAMARRA LENA
Olrl I 54

Comm; Azu1Awemeve Vmo
m…
s M L XL

mo» …es…

¡¿Y?

%%

un…… am…… … …a… ¡un hnl5…as
de …… … (…… v …… ……|.… ¡1 ……

254 ANDRE BADI

hNICHTSBRIDG[

ANDRE BADI

K

N

M N
M

GHTSBKI

DGE

JEANS SABINA
0870)65

(Moves A… Indvgc, Azul Neath Negm
m…
u 18 30 31 14

me …me… zu Pohéue: zx em……

3499

%%

¡uns de ma…… wn ¡no …… ¡mmm
… u…… m……

257

VESTIDO EULER
¡070246

cm… Perla
TaHas
u, 15. xa, 32, 34

w¡ ram…. 914 U……

D..…

3699

E%' El

El

…… …… …… …… y …...
dz …… … ……

KNIGHTSBRIDGE

259

CINTURÓN AMARANÍA JUMPSLIIT MVA

090236 337009I

(om… (ombwr…on De C…… (m… Negvo

mn; m…

5ML u,za,m zz

moss S.u¡en(o %% m…… 4% U……)

S 249 5 77?

(nunca 4ug… … m11p…u(c'v m…. |………— ts(mí … 'v' … …… p e… en ……
m…… …… …,… … ams…as m…… v …… ……

260 ANDRE BADI

CHAMARRA DEMI
0Ir|0|7

Co… Comb……on De (……

TJHJS
5 M … …
100! Pa! eeeeee
==:— » ¿
|Q*'v ¡ 5 HG“?

262 ANDRE BADI

KNIGHTSBKIDGE ¡53

CHAMARRA ELISABETH
0I—I089

Cu1or Comhmznon De Colores
Tallas
s,r1, L, XL, XXL

max Pol|éuel

¡ [499

cm…… dp|mn¡da doble v.… …. un….

..….m. y a.;……m¿ x…mn… ¡¡ "¿me
un: …… m…. …… …. y ha… no… m……

KNIGHTSBRIDGE 265

ANDRE BADI

CAPA [EANNE
0Ir|093

(0101 (ombmamow m…wc…
n…;

mos Num…

539?

%%

…… …… … (cmbmzncn ¿: …me; ¡
… 'uecn asmvev'1cc v a…… de km;

KNIGHTSBKIDGE ¡…

EADI

ANDRE

268

CHAMARRA BÁRBARA
Dlrll38

Co1…es Rosa P…e¡ Vmo w…d…
mm
5 M L XL

max Pohéuey

! ¡099

m…… … (aguda ……o…… cadeus
…u…uamaa… ¡& …… …… … ……
ne(nr1uan …… m…… … …… … ……
v …… ……h… en n… |……

KNIGHTSBRIDGE 269

KNIGHTSBKIDGE

BLUSA KARA
I97I079

(o… (ombm…on De cm…;
TaHas
ze 30 32

mms v……

S4V'?

mi.

…… (ueHe -v-, …… me: ……
v (¡¡le0 … (anuas.e

Z7I

BLUSA ZARA
771538

(mms Bhn(o Ceveza Ouen… Vevde
Esme…da

mm
“ ze m 12 14

mm Yohes¡zr

…… …… … (mumnw y … mlngz>

FALDA ARI
267037O

Calo! Camh…a(mn De (Moves
mm
u ze m 12

9555 Po…-um 5% U……)

5249

%%

…… e…m…. …… …… ¡…;

KNIGHTSBKIDGE

273

274

ABRIGO III6

cm…; Camb De cm…; Con Mage…,

Ccmb De Cola… Con B!an(a
ÍaHas
; r…

me v…… 1595 Pohéuey

; ¿w
El El
El.

…… … …a… dz …… bumHns Vlunuks,

…… v:dondu y manga mg¡

ANDRE

BAD]

IIIIIIIIIIIII

'-.5=:—w

AAAAAAAAA

SUDADERA SKYE
18-0077

Calm. Rusa Samu
Talla;
5, M… L

¡00% m……

¡499

,… ……
ph……….

/

/

KNIGHTSBKIDGE 277

278 ANDRE BADI

Món?

DRAMA

SUDADERA SASHA
1870074!
(…o: RmszV12m

……
5 ML

su Alendon … m……

S 399

m…… … (uzlln vednndo en¡mv¡do |……
… aw.……… …… …… …» … (u:Ho v ……

KNIGHTSBKIDGE

279

ANDRE BAD]

K

N

BLUSA MAHDI
17709l5

Cohuex Azu1Av¡emme
m…… Nube. Nem m……
m…

sr…

sax v…… 505 Pones¡er

S 147

su… …… … …n…

GHTSBKIDGE

PANTALON ANA'I'S
: | 70897

Col… Gm Luna

Tena;

25 ZE,IDVZZ,14

mon m……

¡499

%

h…… … m…… … ……" v y…… nu…»…
donlzd…u … ¡anula y .… detnv¡uvo … …n…

281

BLUSA LILA
7rl507

Coloves Rom Fueeov Amav…o su…
……
z.s za 10 11.14

959¡ Penes… sin em……

En… … .……v …… .…nau
… a…H: (…… u ……

282 ANDRE BAD]

KNIGHTSBRIDGE 253

s…sx P[XIE
vv "…

234 ANDRE BADI

KNIGHTSBKIDGE 185

286 ANDRE BADI

v……v,r…… BLUSA RENEE
77 I 6 5 5
C0101 May…
mm
; M,L

,A
º?»

95% v…… 5» m……

s¡… … …… v:aandu e…m…a nan…
v …… …… … …………n …… uv

KNIGHTSBKIDGE 257

BLUSA ALEKANDER
7r|648

Cam Cnmb…a(mn DE cm…;
TaHas
;. M L

son Mgudcu 509. m……

5299

…… e……n…, …;… ,…… y …… ……

258 ANDRE BADI

289

KNIGHTSBKIDGE

BLUSA EMELDA
274580

Cola! m……
Tallas
s. M [

most v……

3279

…… (u:Hu lzdundo, …… …; … »…
am…… Y ¡phucmn duuulw¡ en ……

KNIGHTSBRIDGE 291

ANDRE BADI

292

KKKKKKKKKKKKK

JE

AN5 STELLA

294 ANDRE BADI

ABRIGO I077

Co¡…s Care Mondo o……
TmHas
“ za,1o zz 34 u 15

Sex L.…_| sms Fon……

S |B'7'7

53%

Annan de ¡… …… … …… ¡l'a
v dom: me…… un…

IGHTSBKIDGE

CINTURÓN MDA
090le

(o… Avena Abed…
m…
; M,L

mex mm.…

5299

u…… ¿e g…… … n…… m……
y … m…… ¿: ……

295

ABRIGO I068

(0an o… Jasue
ra…;
u 25 ¿o 51 m se

… L:… um Po¡…md4

M… de m… … …… … er (ue. ¡: ¿e n……
( n…… … nem: ¡ … ; … ' n……u… ……

296 ANDRE BADI

KNIGHTSBKIDGE 197

VESTIDO ALAU

1 0 r 0 5 | 0
(m…; 59ng New
T_-H…=x

3 M,L

7zs v…… 15». m……

5799

v…… ,…… … este:: … » o… mg..

298 ANDRE BADI

300 ANDRE BADI

BLUSA ALEIDA
27rº| IS

Comres Neg:o Rosa Mex|(mno Rayo Fuego
Amav…o L…

TaHas

za zs,m,xz 34 35

mo» ram…

339?

su… … …a… decm¡vwas … …no ……
enrmm1 de …… v bcmnn … na…… na……

KNIGHTSBRIDGE ¡…

ANDRE BADI.

LJ

BAD]

ANDRE BADI.

ABRIGOS

… m5: 01 un El ou mw
% Paema : Elf …… |; " Pag… 15

m mm … ¡mz
Paema “ Pag… 43

en 0157
ng.na “

E' E' nmo.w
Em Paema$l

omon
…… 57

o|ro7aa
Pag¡na ¿a

304 ANDRE BADI

oa msn El 01 …s El

Pa ma 70 Pa mi 55
º El). … º

en 0207
Pag… 91

o|rcs49
…… …

E E n»nss4 El El mmsz
Fuma 99 Pagm¡154

;—f'l * ¿
¿ *…
) A : … …

014055 El crow?
m… ms ng… zas

ÍNDICE 305

nmno
Fuma ¡14

I … …

El mro1n-I El c|ro774
ra…; 217 El» Pagma 135

J

E E nmosz
Puma zzz

El la ma… m4077 .El “El mr|n¿a
Fuma 17: Pa…; 195 E ' reg… zu.
GABARDINAS

0H|25 E%E| omozq

Pag|na 297 %% Pagan: 35

opus?
Fuma 51

“El
"11!
.xEI

305 ANDRE BAD]

CHAMARRAS

… usa El "El el ms
Pa … 1.sz ?¿ … 53
g EL 2

oa mz;
…… mx

mal;; El om… mann
…… nz —' Pag… 214 Vag… zu
)
¿(£ 7'
“º'Í"' &
.»L:7
. * ' v
.. ..Lvl…
… un m 1154 E' ¿El 0|7|m7
" Pagm¡ … E!: …… 254 E' " …… zaz

ÍNDICE 307

CHAQUETAS

n …

¡ “ '
"— Ei ¡
|El

E' omoav m4ma El en…
El …… zas …… … El Pag4na a
BLAZERS
¡:
… 5 r
El 4270257 El 410255
…… 77

%% ;5;.º…1º¿,

“3
|
x | a
: . :::“ 555 324 ?¿

41702“ El ozrczs4 El El 414157
me… un me…: ¡25 " Pagma nz

" …… 31

308 ANDRE BADI

"El 4zrazn
…… zw

qzroz1¡ El "El ¡270155
…… wz El ra…. zos

SUETERES

mmm la E ¡Lozvo El El ¡10327
Pagma ¿; Pag… 75 Vagma “

SUDADERAS

… … Mí
:)

13701… _ El ¡170344
Fuma ¡19 El Pzzmz me

El zarans¡
" m…w7

309

E! . 1570075 .El “'con 5 2570071
…… 125 Pa…: 275 _ Pag… 177
ENSAMBLES

¡
x
% 157007? .El El opnu m4045
. ,. h … z79 Pa … qa Pa … a:
EL . 2 I. 2 ¡
CAPAS

ornc4
hi…: ¡5

ora434
Pazma “

m…
;

El“ mrm7z
klá.- …… 133

310 ANDRE BAD]

"

EME m4uz El El m4…

0|4M4

Ei Fuma 41 Pagm¡ 50 Pag… 55

CHALECOS

_ ,
º 3 'f' . .
x / '
'… . ¡ ¡ ( ' ¡

“3 0170772 El El m4093 E¡ El 154155
Pa … … . Pa … 157 | Fa … e

e En. 2 El 2
E. El 154154 254|59 El El 154130
El Pagma ¡¡ P¡2uu 17 m Vag|na 54

ÍNDICE ¡¡¡

312

El
¡a

154|45
ha… 55

z;4|25
Paz|na115

z;4|z4
me… ¡“

zsrcco|
…… 91

zsr||¿z
…… ¡34

El zsr||oo

n…: ¡55

ANDRE BAD

154…
…… ns

254157
Vaguna 135

154”!
…… ¡se

E' E 154sz 254…) zsrmoq
¡%. m… ¡u ra…. … Pag… zo:
CAMISAS
EISILEI 154144 ¡9 ¡055 E1'EI ¡wou
Pagma 193 'r¡ …… 19 …… 24
. 5%
BLUSAS

274510 El El 174573
…… 11 & Pag… 27

¡7 ¡un

" Pagma …

ÍNDICE ¡…

¡94051
…… 59

174545 274551
! Palma 30 mm: 35

J
._ a

274559 El" la 27454:
r…… ma

177057I
Fuma 74 Fuma 34

51 17419» 274551 , 274599
" n…; ¡07 Pa…: un Pazms …

314 ANDRE BAD]

194075
…… ¡17

'El 17451|
…… m

174571
Pagma ¡aa

% z74uw E' El 174559
Pa … au - " Pa … …
g a g

El El z74¿75
m… 137

174542
…… 147

274545 El El

…… 151

zro779
…… 157

315

E|'E 174571 515M5| 274545 E¡"'E| 2745…
'El" " Fuma 193 %% …… |9¿ ¡' Pag|na 177

$151 174553 Elí .E 2170sz % 274577
" Pa … zaz % r. … za: . 4 Pa ¡na zu
. . º El. : º El º

w ºí _ *

.E *! 174571 El El 174qu
f'5- Pag|na zw Elx Pag|na zm

ANDRE BAD]

_ ¡¡-

174541 174559 El 174491
…… 131 Pag… 140 -m vag… zu
1.,.¡.¡. ” 4_—.' ,…
f ,¡f, —[n»_¿. Q:»
¡$. 7 . ¡,
…,… _». _—
.& ¿' fa.
,! . º. , q.
, _5. ,; .,¡_
—3»..', -»—'T.'
% 174571 % 174531 El El ¡74079
n … 150 P¡1n¡ 151 | Va … 17|
e 2 ED. ¡;
174535 El 17091; El 174507
" …… 173 Pzgma 15| vag… 151

ÍNDICE ¡¡7

l—: x “
¿,º ?.
"…—.'
¿”£-w
El 5 174545 El El 274550 El El 174547
% * m…zaq El ra….zus ' Pagma1u

5 174515 274545 274554
…… 157 Pa…; 155 vag… ze9
174550 274591 nana
…… m n…: … …… zm

318 ANDRE BAD]

VESTIDOS

znro7u
…… 7

zoro.saa
P¡2m¡ m

zoru.s7x
Págma :m

zorn.sn

__ la ¡mona zorc7|o
% Fuma 73 Paz…¡ 59 Vagma 95

zuroavz
Pagma ns

znro7c4
Pazmz …

zorm¿3
…… 119

[NDICE 3¡g

|“! ¡¡ | ¡

zu 05.55
ha… …

zo una
pa…; ¡su

20 0744

" Pag4na 175

E?

zaroma 2070532 El El 20705“
…… … Pag…¡zzo . —' Paguna 135
E
FALDAS

||

E 20705…
…… 175

320 ANDRE BADI

znrozu
mg… 259

uran
…… zx

E: E' zmozx: El" 15] urou| E¡'E| z¿rox77
…… 14 ¡El _ Pag… 75 El! Pág… El

“ E! “70150 . "¡| 257037? 154371
…… us ¡g …… 133 Vagma zu
E
JUMPSUITS
¡/*'v
, l)
' * '
…» '…
… … ¡' 1
E' E' ¡Hum El El 310091 zzruuvn
EL …… 173 ¡á3 m… 149 Vagma …

ÍNDICE ¡¡¡

PANTALONES

E' E 1Loovx zpoos: El El 1|7094z
El me… un …… zo El; Pag4na :z
numa El zpovzv El El zpa9u
…… 5| ¡%% …… 57 mg… m
E!.

214939 E¡"E| z|ro94c
…… ¡95 Pagma …

Ele—T-EI z»uvzs

322 ANDRE BADI

JEANS

esrnzzz
Pagma 47

El zposq7 El 05702“
" Pagmzzsl | Puma?

oarnzu
Vagma ¡se

El 'El 05701“ El"¡|5 oarcz77
Pag|na ¡zz Pa…¡ …

esrnz7n
Pagnva 253

naron4 El aureus
…… ¡v1 Pagan: zm

ÍNDICE 323

"" ..

E narozu El oarczao El Garou:
m…uz¡… 257 " h….z77 Pag4na194

LEGGINGS

"" "H"

El 4srn|za ”70112 El El 4.srn|23
…… 27 " Pág… 42 …… sa

""

“ya… ?El 4»nns
…… .s¿ ng… “
,

EL

324 ANDRE BADI

El 4&mnq

…… ¡57

nro…
Pagma zu

ACCESORIOS

vºC-,>€_>

EÍ'E| 097023; El El (¡90137 E1 E7 nwozza EÍ'1|3 0970… *El omazxv
P¿g|n¿ 7 | Pag…) ¡5 Es Pag… 70 Paemz 75 …… zu

% umzu
?¿ … zm
EL; “

097023; El 73 manu E' E ¡zrun7n
m… 295 Pag|na 145 … …… ¡49

El |zroou
vag… ¡sz
:

ÍNDICE 325

ACCESORIOS

E]

¡rozan
mg… ¡43

w|rau|

El ¡¡ 4Loosv El ET 4Looss
Pag… ¡55 he…: ¡90 Paz… un

F3-

Lee todo

Catálogos Similares

Andrea Zapatos
Portada Catálogo Andrea Accesorios
Joma Sport
Portada Catálogo Joma Sport
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes Good Year
Mundo Terra
Portada Catálogo Mundo Terra Moda
Home Interiors
Portada Catálogo Home Interiors Ofertas
Cklass
Portada Catálogo Cklass Zapatos
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes Casual
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes Elegancia
C&A
Portada Catálogo C&amp;A Él
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes Especiales

Tipo de Oferta: 

Tipo de Productos: 

Localidad: 

Cubierta: 

Portada Catálogo André Badi Abrigos
Last modified: 2019-09-20T23:17:54+02:00 by